начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 
  Център за компетентност
 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Колеги, напомняме, че в отчета на ИОХЦФ-БАН за 2018 г. ще се отчитат само публикации с коректно изписано наименование на институцията, съответно:

Институт по органична химия с център по фитохимия – Българска академия на науките

или

Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences

-------------------------------------------------

На 24.10.2018 г. от 9.30 ч в Аулата на Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Драган Цанков“ № 8 се състоя „Стартиращ семинар“ по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси от лечебни и ароматични растения за иновативни продукти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водеща организация за проекта е ИОХЦФ-БАН, а партньори са: Инситут по полимери-БАН, Агробиоинститут на ССА, Биологически факултет и Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. В семинара взеха участие над 100 души, представители на фирми, развиващи дейност в областта на козметиката, хранителните добавки, фирми преработващи лечебни и ароматични растения, компании осъществяващи научна и развойна дейност, представители на различни сдружения и организации, научни работници и граждани. Семинарът беше открит от доц. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридки“. Проф. дхн Владимир Димитров (ИОХЦФ-БАН), ръководител на проекта, запозна участниците с научната програма и целите на проекта. Инвестиционната част на проекта беше представена от доц. д-р Свилен Симеонов, ръководител на лаборатория „Комплексни анализи на природни и синтетични съединения и биоактивни материали на тяхна основа“ към Центъра за компетентност. На проведената „Кръгла маса“ бяха дискутирани въпроси свързани с възможностите за сътрудничества със заинтересовани фирми, обезпечеността на Центъра за компетентност с кадри, вида на услугите и дейностите, които ще могат да се извършват. От страна на гостите на събитието беше изразено желание за регулярни ежегодни срещи в рамките на информационни дни и други събития, организирани от Центъра за компетентност. Презентациите и снимки от събитието можете да видите тук.

-------------------------------------------------

От 7 до 10 септември 2018 г. в СПА Хотел Романс Сплендид в курорта Свети Константин и Елена се проведе Втора международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), организирана от ИОХЦФ-БАН. Конференцията бе фокусирана върху последните новости и резултати от водещи световни учени, специалисти в областта на био-антиоксидантите. Паралелно бе проведена и 2-рата Младежка научна школа по био-антиоксиданти (МЛАДИ БИО-АНТИОКСИДАНТИ 2018). Подробности за конференцията може да се намерят тук както и на нейния сайт: https://www.bio-antioxidants2018.com

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените важат за 2018 г. и засягат обхвата, броя и номерацията на позициите

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker